Tule liikmeks!

“Kui ihkad rahu, siis valmistu sõjaks”

(Publius Flavius) Vegetius (Renatus) oli rooma kirjanik

Tamme voldik1/2   Tamme voldik-2

Kaitseliidu liikmeks astumine ja sellest väljaastumine on vabatahtlik ning toimub Kaitseliidu seaduse järgi, mida täpsustab kodukord.

Kaitseliidu liikmed jagunevad tegev-, au-, toetaja- ja noorliikmeteks. Tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik.

Kaitseliitlane on laitmatu minevikuga ja käitumisega, riigitruu, meie rahvuslikke aateid, omariiklust ja Eesti põhiseaduslikku korda tunnustav kodanik, kelle töö ja teenistus kaitseliidus on auametiks.

Tegevliikmeks ei võeta ja ei saa olla isik:
1) kelle terviseseisund ei vasta tegevliikme tervisenõuetele;
2) kellele kohus on piiratud teovõime tõttu määranud eestkostja;
3) kellel on karistatus tahtlikult toimepandud esimese astme kuriteos ja kelle andmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
4) kellelt on jõustunud kohtuotsusega ära võetud õigus töötada avalikus teenistuses;
5) kellel on piirang noortega töötamiseks noorsootöö seaduse tähenduses;
6) kes on osalenud Eesti kodanike jälitamises või represseerimises nende poliitiliste veendumuste, Eestile lojaalsuse, klassikuuluvuse või Eesti riigi- või kaitseteenistuses olemise tõttu;
7) kes on distsiplinaarsüüteo eest avaliku teenistuse ametikohalt vabastatud ja vabastamisest on möödunud vähem kui üks aasta;
8) kes on liikmeks astumisel teadvalt esitanud valeandmeid.

Tamme malevkonna tegevliikmed peavad täitma järgmisi tingimusi:

 •   osalevad kaitseliidu tegevuses aasta jooksul vähemalt 48 h;
 •   maksavad liikmemaksu 12 € aastas või on liikmemaksust vabastatud;
 •   osalevad aasta jooksul vähemalt ühel laskmisel (sise- või välitiirus);
 •   osalevad vähemalt ühel väliõppusel (v.a üldrühma liikmed);
 •   ei puudu põhjuseta üldkoosolekult.

Järgnevalt on üles loetletud, millised tegevused tuleb teha ja missugused formularid seejures täita tuleb, et liikmeks saada.

 1. Tuleb täita vormikohane liitumissoovi avaldus.
 2. Tuleb täita lisa ankeet.
 3. Tuleb käia perearsti juures ja lasta tal täita Kaitseliidu tervisetõend.(küsida arstilt ka veregrupp ja reesusfaktor).
 4. Tuleb käia fotograafi juures ja tuua kaks 3×4 cm mõõdus dokumendifotod (värvifotod). Kaitseliidule tuleb saata digipilt liikmekaardi tegemiseks.
 5. Tuleb täita eluloo kirjelduse ankeet.
 6. Võimalusel leida soovitajad, keda tead Kaitseliidust
 7. Kodus tuleks ennast üle mõõta ja kirja panna järgmised asjad:
  1. jalanumber,
  2. pikkus,
  3. kaal,
  4. vööümbermõõt,
  5. peaümbermõõt (mütsinumber),
  6. silmade värv,
  7. juuste värv (loomulik).

Ja ongi põhimõtteliselt kõik 🙂

Nõutud dokumentide vormid saab ka maleva staabist (Riia 12, sissepääs Võru tänava poolt, endine EPA vana peahoone). Korrapidaja on ööpäevaringselt olemas ja kindlasti oskab leida avalduse, kooskõlastuslehe ja tervisetõendi vormid. Samamoodi tuleks sinna viia ka täidetud vormid ja paluda edastada need Madis Kasele. Või edastada digitaalselt airit.alumets@kaitseliit.ee . Küsimuste korral võid helistada ka 5144923.

Nüüd on kõik 🙂 Lahinguväljal näeme raisk!

Malevkonna esindajaga kohtumisele tuleb võtta (kui on olemas):

 • isikut tõendav dokument,
 • sõidukite juhiload (olemasolul),
 • haridust tõendav dokument,
 • saadud (riiklike) medalite tunnistused,
 • kaitseväeteenistuse leht (toimik),
 • muud, Kaitseliidu jaoks olulised dokumendid või nende ärakirjad (nt minööritööde paberid vms).

Auliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kellel on Kaitseliidu ees silmapaistvaid teeneid.

Toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa nende saavutamisele.

Noorliikmeks saab olla 7- kuni 18-aastane Eesti kodanik. Alla 18-aastasel peab olema vanema või eestkostja nõusolek. Maleva, seega ka malevkonna, liikmeks saab olla vähemalt 16-aastane noorliige. Noorliiget ei kaasata järgmistesse tegemistesse:

– sõjalise võime ettevalmistamisse,
– sõjalisse väljaõppesse,
– objektide valvesse,
– muude õigusatidega alusel Kaitseliidule pandud ülesannete täitmisesse,
– päästetöödele,
– hädaolukordade lahendamisesse,
– erakorralise seisukorra lahendamisesse,
– küberturvalisuse tagamisse,
– õppekogunemistele,
– politseitegevusse.