Revisjonikomisjoni liikmed

 • asendusliige: Rein Vanja

Kaitseliidu Revideerimisekord

Revisjonikomisjoni liikme õigused ja kohustused

Revisjonikomisjoni liige:

 • 1) on revisjonikomisjoni ülesannete täitmisel sõltumatu, olles aruandekohustuslik vaid teda valinud kollegiaalse organi ees.
 • 2) ei tohi olla seotud revisjoni tulemust mõjutavate tööülesannetega ega osaleda revideeritava üksuse juhtimises.
 • 3) võib hinnata tegevusi, mille eest ta on Kaitseliidus vastutanud, kahe aasta möödumisel nende tegevuste lõpetamisest.
 • 4) on kohustatud viivitamatult teavitama revisjonikomisjoni esimeest kõigist asjaoludest, mis võivad ohustada revideerimise objektiivsust ja sõltumatust, millise teabe saamisel peab revisjonikomisjoni esimees otsustama, kas taandada revisjonikomisjoni liige revisjoni teostamisest või lubada tal jätkata, võttes edaspidised tegevused täiendava järelevalve alla.

Kui revisjoni teostamisel ilmneb, et revisjonikomisjoni liikme sõltumatus on tegelikult või näiliselt kahjustatud, tuleb sõltumatuse kahjustamise üksikasjadest teavitada Kaitseliidu keskrevisjonikomisjoni esimeest ja revideeritava valdkonna või struktuuriüksuse juhti ning avaldada asjaolud revisjoni aktis.

Revisjonikomisjoni liikmel on õigus:

 • 1) nõuda revideeritavalt juurdepääsu ning teavet revideerimisega seotud andmetele ja dokumentidele, saada soovi korral nõutud dokumentidest ärakirju ja väljavõtteid, samuti selgitusi revideerimisega seonduva kohta.
 • 2) kontrollida raha ja muude materiaalsete vääruste olemasolu ja nende vastavust raamatupidamise andmetele;
 • 3) viibida revideeritava ruumides ja territooriumil;
 • 4) kaasata vajadusel eriteadmisi nõudvate revisjonikomisjoni tööülesannete täitmiseks
 • asjatundjaid, kes ei kuulu revisjonikomisjoni;
 • 5) keelduda tema sõltumatust kahjustavate ülesannete täitmisest;
 • 6) kutsuda kokku nõupidamisi ja koosolekuid võimalike revideerimisteemade või revisjonide käigus ette tulnud probleemide arutamiseks;
 • 7) korraldada oma professionaalsuse säilitamiseks ja tõstmiseks vajalikku täiendusõpet üksuse eelarvevahendite arvelt;
 • 8) saada üksuselt tööülesannete täitmiseks vajalikku bürootehnikat ja -tarbeid, erialast kirjandust ning tehnilist ja infotehnoloogilist tuge;
 • 9) teha ettepanekuid juriidiliste ning finantsmajanduslike puuduste kõrvaldamiseks ja vara säilitamise ning parema haldamise korraldamiseks;
 • 10) nõuda revideeritava üksuse juhatuselt revisjoniprotsessi takistavate asjaolude kohest kõrvaldamist;
 • 11) teha oma pädevuse piires revisjonikomisjoni tööülesannetes täitmiseks koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega.

Revisjonikomisjoni liikmel on kohustus:

 • 1) teostada sõltumatu revisjon vastavalt revisjonikavale;
 • 2) nõuda juhatuselt juriidiliste ning majanduslike puuduste kõrvaldamist;
 • 3) teavitada kuriteo tunnustega õigusrikkumise avastamisel sellest üksuse juhatust ja/või keskjuhatust;
 • 4) võtta tarvitusele õigusrikkumise ärahoidmise abinõud;
 • 5) vormistada revisjoni lõppedes revideerimisaruanne;

Revisjonikomisjoni esimees teavitab kõigist revisjonikomisjoni liikme õiguste rikkumisest koheselt üksuse juhatust ja vajadusel Kaitseliidu keskrevisjonikomisjoni esimeest.